pen
جمعه 16 خرداد 1399

برگزاری مجموعه کارگاه های "آموزش اثر بخش شهروندان" توسط مهرگان


بر اساس سالها تجربه و تخصص موسسه مهرگان پرتوپژوه در زمینه سلامت محیط زیستی ((Environmental health و مشاهدات متعدد میدانی در رابطه با رفتار شهروندان با زباله و فرهنگ عمومی مدیریت پسماند ، این موسسه با روشها و سناریوهای متعدد آموزشی و اجرایی تلاش کرده است تا حد ممکن شهروندان را به موضوع تفکیک زباله تر و خشک از مبدأ تشویق نموده و مهم تر از آن عمل به  راهکارهای ممکن کاهش تولید پسماند را در زندگی روزمره گسترش دهد.  به همین منظور با هماهنگی مرکز آموزش سازمان مدیریت پسماند ،موضوع "آموزش اثربخش شهروندان" به صورت کارگاهی  در 4 هفته متوالی با مسئولین آموزش ادارات بازیافت مناطق 22 گانه تهران به بحث و گفتگو گذاشته شد:

 کارگاه اول- رویکردهای آموزش رفتاری برای عموم جامعه

کارگاه دوم- مخاطب شناسی و تهیه محتوای متناسب با مخاطب

کارگاه سوم - آموزش ویژه آموزشگران

کارگاه  چهارم - سنجش اثر در آموزش پسماند

در پایان برگزاری مجموعه کارگاه ها و طی نظرسنجی از کارشناسان مناطق 22 گانه ادارات پسماند شهر تهران، 95.83%   از شرکت کنندگان، خواهان ادامه این برنامه آموزشی شدند.
 

برگزاری مجموعه کارگاه های "آموزش اثر بخش شهروندان" توسط مهرگان #1


تاریخ : 23 مرداد 1398 | 189 بازدید