pen
شنبه 31 فروردين 1398

چه اجزایی در بخش مواد و روشها ضروری است


  1. طرح مطالعه
  2. زمان و مکان تحقیق
  3. جمعیت مورد مطالعه
  4. متغیرها نوع مداخله
  5. شیوه جمع آوری داده ها
  6. پیگیری و ارزیابی نحوه تجزیه و تحلیل داده ها
تاریخ : 10 دي 1389 | 3174 بازدید