pen
شنبه 31 فروردين 1398

درخواست گسترش "طرح ارتقای سلامت با رویکرد آموزش محیط زیست" در سطح استان کرمان صادر شد


پیرو انجام طرح ارتقای سلامت با آموزش محیط زیست در روستاهای پایلوت استان کرمان ، بازدید معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و بازخورد خوب از نتایج، این طرح و موسسه مهرگان پرتوپژوه به عنوان مجری آن، به قایم مقام معاون بهداشت و رئیس مرکز شبکه، آقای دکتر کلانتری معرفی شدند و تقاضا شد تا برای توسعه و گسترش آن در سطح استان امکانات مقتضی فراهم گردد. درخواست گسترش یک طرح پایلوت در مناطق دیگر استان، خود نشان از نتایج مطلوب و همچنین اعتقاد و باور دست اندرکاران سلامت استان نسبت به اهمیت حفاظت از محیطزیست داردکه امیدواریم روزگاری این فرهنگ در بین مدیران و مسئولین ترازاول کشور نهادینه شود.

درخواست گسترش "طرح ارتقای سلامت با رویکرد آموزش محیط زیست" در سطح استان کرمان صادر شد #1


تاریخ : 20 خرداد 1395 | 644 بازدید